bill pay link btn

atm link btn

ข้อบังคับ
  - ข้อบังคับ PDF Download Button1
     
ระเบียบ
 

iconเงินฝาก

 
  - ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงิน PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย เงินฝากสินทวีศรีณรงค์ PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทันใจ PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน PDF Download Button1
 

iconเงินกู้

 
  - ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ PDF Download Button1
   -ระเบียบว่าด้วย การให้กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2562 PDF Download Button1
   -ระเบียบว่าด้วย คลินิกแก้ปัญหาหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2565 PDF Download Button1
 

iconสมาชิกและสวัสดิการ

 
  - ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย สมาชิก PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย คะแนนคุณภาพสมาชิก PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การประเมินผลงานผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิก PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การประชุมใหญ่ PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 PDF Download Button1
   - ระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563 PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทน สำหรับสมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์  PDF Download Button1
 

iconทั่วไป

 
  - ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 PDF Download Button1
  - ระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564 PDF Download Button1
     
ประกาศ 
 

iconเงินฝาก

 
  - ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  PDF Download Button1
  - ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก PDF Download Button1
  - ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทันใจ PDF Download Button1
 

iconเงินกู้

 
  - ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการไม่รับค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก PDF Download Button1
  - ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจำเดือน PDF Download Button1
  - ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  PDF Download Button1
  - ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน PDF Download Button1
  - ประกาศ อัตราดอกเบี้ยให้กู้แก่สหกรณ์อื่น PDF Download Button1
  - ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก PDF Download Button1
  - ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพิ่มสุข PDF Download Button1
  - ประกาศ การมอบหมายการอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิก PDF Download Button1
  - ประกาศ เรื่องปรับปรุงการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก PDF Download Button1
  - ประกาศ เรื่องกำหนดบทลงโทษสำหรับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ PDF Download Button1
  - ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต PDF Download Button1
  - ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไป PDF Download Button1
  - ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค PDF Download Button1
  - ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์  PDF Download Button1
  - ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ PDF Download Button1
  - ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉิน PDF Download Button1
  - ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญสุขใจ PDF Download Button1
  - ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มสุข PDF Download Button1
   -ประกาศเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญสวัสดิการสมาชิกอายุ 60 ปี PDF Download Button1
   -ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด PDF Download Button1
 

iconทั่วไป

 
   -ประกาศเรื่อง นโยบายและมาตรฐานกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านความเสมอภาค PDF Download Button1
   -ประกาศเรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปราม
  การสนับสนุนทางการเงินแก้การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
PDF Download Button1
   -ประกาศเรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
  การสนับสนุนทางการเงินแก้การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
PDF Download Button1