logo n

เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้และ PDPA บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา PDPA บนเว็บไซต์นี้

ผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

md4

ดร.ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ

ประธานกรรมการ

 

md 3

นายปัณณทัต บุญเย็น

ผู้จัดการ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวประกาศ

วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2565 10:35

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2565 ข้อ 79(5)และข้อ 113(5) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565...

วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2565 12:33

สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2566 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หรือ www.sphcoop.com หากมีข้อทักท้วงให้แจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการภายใน 7 วัน...

วันอังคาร, 02 สิงหาคม 2565 15:53

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ชุดที่...

VMQV22Qdrp

ไอดี @sphcoop

สแกน QR Code

หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ...!

LINE link

ทะเบียนสมาชิก

คลิ๊กที่ปุ่ม เพื่อไปยังหน้าข้อมูลสมาชิก

ผลการดำเนินงาน
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้ (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้ ร้อยละ
สามัญทั่วไป 6.25
สามัญเพื่อการบริโภค 6.50
สามัญสุขใจ 6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต 6.50
สามัญเพื่อการศึกษา 6.50
สามัญเพื่อซื้อรถยนต์ 6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล 6.50
เงินกู้ โครงการสินเชื่อโควิด (COVID - 19) 5.25
เงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 6.25
เงินกู้ สามัญคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก 6.25
สามัญเพิ่มสุข 6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ 6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ 6.25
พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน 6.25

อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินฝาก ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์เป้าหมาย 2.55-3.00
ออมทรัพย์พิเศษอุ่นไอรัก 3.20
สินทวีศรีณรงค์  

    24 เดือน

2.80

    36 เดือน

2.95

    48 เดือน

3.10

    60 เดือน

3.25