วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(Vision)

"สหกรณ์มั่นคง  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

พันธกิจ(Mission)

1. การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคงต่อสมาชิกและสหกรณ์
2. ส่งเสริมการจัดการบริหารด้านการเงินให้เกิดความเข้มแข็งและเหมาะสมแก่สมาชิก
3. จัดสวัสดิการสาธารณประโยชน์ให้แก่สมาชิกและสังคมอย่างเหมาะสม
4. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของสหกรณ์และสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter