ทำเนียบประธานกรรมการดำเนินการ

 

1 นายแพทย์ถวิล สุนทรารักษ์
2514-2518
2 นายสุวน สมานุหัตถ์
2519-2521
3 นายสงัด เสียงสนั่น
2522-2523
4 นายแพทย์จินตศักดิ์ วรวัชรพงศ์
2524-2525
5 นายสุบรรณ อยู่ยอด
2526-2527
6 นายสุวน สมานุหัตถ์
2528-2529
7 นายบัณฑิต กันทรารักษ์
2530-2531
8 นายนิทัศน์ ทัศนกาญจนาคร
2532-2533
9 นายโกวิน ภิญโญ
2534-2536
10 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
2537-2540
11 นายนเรศ ฟองจันทร์สม
2541-2541
12 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
2542-2544
13 นายทอง บุญยศ
2545-2548
14 นายคำพอง มั่นจิต
2549-2550
15 นายศุภรัฐ พูนกล้า
2551-2552
16 นายคำพอง มั่นจิต
2553-2554
17 นายศุภรัฐ พูนกล้า
2555-2556
18 นายชัชพล นับถือดี
2557-2558
19 นายคำพอง มั่นจิต
2559-2560
20 นายศุภรัฐ พูนกล้า
2561-ปัจจุบัน
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter