ทำเนียบประธานกรรมการดำเนินการ

 

1 นายแพทย์ถวิล สุนทรารักษ์
2514-2518
2 นายสุวน สมานุหัตถ์
2519-2521
3 นายสงัด เสียงสนั่น
2522-2523
4 นายแพทย์จินตศักดิ์ วรวัชรพงศ์
2524-2525
5 นายสุบรรณ อยู่ยอด
2526-2527
6 นายสุวน สมานุหัตถ์
2528-2529
7 นายบัณฑิต กันทรารักษ์
2530-2531
8 นายนิทัศน์ ทัศนกาญจนาคร
2532-2533
9 นายโกวิน ภิญโญ
2534-2536
10 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
2537-2540
11 นายนเรศ ฟองจันทร์สม
2541-2541
12 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ
2542-2544
13 นายทอง บุญยศ
2545-2548
14 นายคำพอง มั่นจิต
2549-2550
15 นายศุภรัฐ พูนกล้า
2551-2552
16 นายคำพอง มั่นจิต
2553-2554
17 นายศุภรัฐ พูนกล้า
2555-2556
18 นายชัชพล นับถือดี
2557-2558
19 นายคำพอง มั่นจิต
2559-2560
20 นายศุภรัฐ พูนกล้า
2561-ปัจจุบัน
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter