ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
<< ข้อบังคับ >>
- ข้อบังคับ pdfDownload ]
<< ระเบียบ >>

เงินฝาก

- ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงิน pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย เงินฝากสินทวีศรีณรงค์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย สัจจะออมทรัพย์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน pdfDownload ]

เงินกู้

- ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณือื่นกู้ยืมเงิน pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันประกันหนี้เงินกู้สามัญ pdf [ Download ]
- ระเบียบว่าด้วย การผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ พ.ศ.2559 pdfDownload ]

สมาชิกและสวัสดิการ

- ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย สมาชิก pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวpdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อการศึกษาอบรม pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย คะแนนคุณภาพสมาชิก pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การประเมินผลงานผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิก pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนสำหรับสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การประชุมใหญ่ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการพ.ศ. 2562 pdfDownload ]

ทั่วไป

- ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง pdf [ Download ]
- ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทน สำหรับสมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ pdfDownload ]
<< ประกาศ >>

เงินฝาก

- ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น2 pdfDownload ]
- ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำจากสหกรณ์อื่น pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องการรับเงินฝากออมทรัพย์มั่งมีศรีสุข2 pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องโครงการเงินฝากออมใจวัยเกษียณ pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องยกเลิกการรับเงินฝากออมทรัพย์มั่นใจ 3, 4, 5 pdfDownload ]

เงินกู้

- ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการไม่รับค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก pdf [Download ]
- ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจำเดือนpdf [Download ]
- ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdfDownload ]
- ประกาศ อัตราดอกเบี้ยให้กู้แก่สหกรณ์อื่น pdfDownload ]
- ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพิ่มสุข pdfDownload ]
- ประกาศ การมอบหมายการอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิก pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องปรับปรุงการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องกำหนดบทลงโทษสำหรับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ pdfDownload ]
- ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต pdfDownload ]
- ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไป pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ pdfDownload ]
- ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉิน pdfDownload ]
- ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญสุขใจ pdfDownload ]
- ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มสุข pdfDownload ]

สมาชิกและสวัสดิการ

- ประกาศ กำหนดอัตราจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุโดยสูญเสียอวัยวะและสายตา pdfDownload ]
- ประกาศ การจัดสวัสดิการประกันชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก pdfDownload ]

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter