ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
<< ข้อบังคับ >>
- ข้อบังคับ pdfDownload ]
<< ระเบียบ >>

เงินฝาก

- ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงิน pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย เงินฝากสินทวีศรีณรงค์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย สัจจะออมทรัพย์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน pdfDownload ]

เงินกู้

- ระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การให้สหกรณือื่นกู้ยืมเงิน pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันประกันหนี้เงินกู้สามัญ pdf [ Download ]
- ระเบียบว่าด้วย การผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ พ.ศ.2559 pdfDownload ]

สมาชิกและสวัสดิการ

- ระเบียบว่าด้วย สมาชิกสมทบ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย สมาชิก pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวpdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย คะแนนคุณภาพสมาชิก pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การถือหุ้น pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การประเมินผลงานผู้ประสานงานผู้แทนสมาชิก pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนสำหรับสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การประชุมใหญ่ pdfDownload ]

ทั่วไป

- ระเบียบว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสาร pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ pdf [ Download ]
- ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทน สำหรับสมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ pdfDownload ]
- ระเบียบว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล pdfDownload ]
<< ประกาศ >>

เงินฝาก

- ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น2 pdfDownload ]
- ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำจากสหกรณ์อื่น pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องการรับเงินฝากออมทรัพย์มั่งมีศรีสุข2 pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องโครงการเงินฝากออมใจวัยเกษียณ pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องยกเลิกการรับเงินฝากออมทรัพย์มั่นใจ 3, 4, 5 pdfDownload ]

เงินกู้

- ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการไม่รับค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก pdf [Download ]
- ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจำเดือนpdf [Download ]
- ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ pdfDownload ]
- ประกาศ อัตราดอกเบี้ยให้กู้แก่สหกรณ์อื่น pdfDownload ]
- ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพิ่มสุข pdfDownload ]
- ประกาศ การมอบหมายการอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิก pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องปรับปรุงการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องกำหนดบทลงโทษสำหรับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ pdfDownload ]
- ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต pdfDownload ]
- ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไป pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ pdfDownload ]
- ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้พิเศษ pdfDownload ]
- ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ฉุกเฉิน pdfDownload ]
- ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญสุขใจ pdfDownload ]
- ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มสุข pdfDownload ]

สมาชิกและสวัสดิการ

- ประกาศ กำหนดอัตราจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุโดยสูญเสียอวัยวะและสายตา pdfDownload ]
- ประกาศ การจัดสวัสดิการประกันชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก pdfDownload ]

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter