งานบริการด้านเงินฝาก
1. เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
การฝาก
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • การฝากครั้งต่อไปจะฝากเมื่อใดและจำนวนเท่าใดก็ได้ ไม่จำกัด
การถอน
 • ถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้
 • ต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • สามารถถอนเงินฝากได้โดยผ่านระบบตู้ ATM โดยใช้บัตรสมาชิกที่เป็นบัตรของ ธ.กรุงไทย/บัตรเดบิตร SPHCOOP และต้องทำข้อตกลงกำหนดวงเงินที่ถอนกับสหกรณ์ก่อน
การจ่ายดอกเบี้ย
 • คำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดคงเหลือแต่ละวัน
 • ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
 • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การฝาก
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • การฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
การถอน
 • ถอนได้เดือนละ 3 ครั้ง ถ้าเกิน 3 ครั้งต้องเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 300 และเหลือไม่ต่ำกว่า 5,000บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
 • คำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดคงเหลือแต่ละวัน
 • ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
 • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ
3. เงินฝากสินทวีศรีณรงค์
การฝาก
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
 • ฝากทุกเดือน เดือนละเท่ากันกับยอดเงินที่เปิดบัญชีครั้งแรก
 • ระยะเวลาส่งฝากสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 24,36,48,60 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 600,000 บาท
 • ต้องส่งฝากก่อนหรือภายในวันที่ตรงกับวันที่เปิดบัญชีครั้งแรก
 • สามารถทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากรายเดือนได้ หรือให้หักจากเงินฝากของตนที่มีในสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือนได้
 • ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก(ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด)
การถอน
 • จะถอนได้ก็ต่อเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เลือกฝากไว้ข้างต้น
 • หากต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ฝากจนครบกำหนดฝาก
 • คิดดอกเบี้ยทุกยอดเงินฝากที่ฝากครบ 3 เดือน และทบต้นเงิน
 • ถ้าไม่สามารถส่งฝากต่อไปได้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี จะคิดดอกให้เฉพาะเงินฝากที่ครบ 3 เดือน ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ถ้าฝากไม่ครบ 3 เดือนจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อเท่านั้น
 • ในกรณีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้ว ให้เจ้าของบัญชีมาปิดบัญชี
 • ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
4. เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย
การฝาก
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • การฝากครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท ยกเว้นรายการโอน เช่น ดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การถอน
 • ถอนคืนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ควรให้ครบกำหนดยอดที่เข้าดอกเบี้ยก่อน เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยสูงสุด และต้องเหลือยอดไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • ยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ย จะได้ดอกเบี้ยในอัตราครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และโอนเข้าบัญชี ณ วันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย
 • คำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากแต่ละครั้ง
 • ดอกเบี้ยจะจ่ายให้เฉพาะยอดเงินที่ผ่านการเข้าดอกเบี้ยมาแล้ว 1 ครั้ง
 • ยอดเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยจะถูกถอนออกทั้งยอด และฝากเข้าใหม่โดยรวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับรวมเป็นหนึ่งรายการฝาก
 • กำหนดจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มีนาคม,มิถุนายน,กันยายน,ธันวาคม
 • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแลงขึ้นลงตามประกาศ
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter