งานบริการด้านเงินฝาก
1. เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
การฝาก
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • การฝากครั้งต่อไปจะฝากเมื่อใดและจำนวนเท่าใดก็ได้ ไม่จำกัด
การถอน
 • ถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้
 • ต้องมียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • สามารถถอนเงินฝากได้โดยผ่านระบบตู้ ATM โดยใช้บัตรสมาชิกที่เป็นบัตรของ ธ.กรุงไทย/บัตรเดบิตร SPHCOOP และต้องทำข้อตกลงกำหนดวงเงินที่ถอนกับสหกรณ์ก่อน
การจ่ายดอกเบี้ย
 • คำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดคงเหลือแต่ละวัน
 • ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
 • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การฝาก
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • การฝากแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
การถอน
 • ถอนได้เดือนละ 3 ครั้ง ถ้าเกิน 3 ครั้งต้องเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 300 และเหลือไม่ต่ำกว่า 5,000บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
 • คำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดคงเหลือแต่ละวัน
 • ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
 • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามประกาศ
3. เงินฝากสินทวีศรีณรงค์
การฝาก
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000 บาท
 • ฝากทุกเดือน เดือนละเท่ากันกับยอดเงินที่เปิดบัญชีครั้งแรก
 • ระยะเวลาส่งฝากสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 24,36,48,60 เดือน รวมแล้วไม่เกิน 600,000 บาท
 • ต้องส่งฝากก่อนหรือภายในวันที่ตรงกับวันที่เปิดบัญชีครั้งแรก
 • สามารถทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากรายเดือนได้ หรือให้หักจากเงินฝากของตนที่มีในสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือนได้
 • ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก(ถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด)
การถอน
 • จะถอนได้ก็ต่อเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เลือกฝากไว้ข้างต้น
 • หากต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ ณ วันที่ฝากจนครบกำหนดฝาก
 • คิดดอกเบี้ยทุกยอดเงินฝากที่ฝากครบ 3 เดือน และทบต้นเงิน
 • ถ้าไม่สามารถส่งฝากต่อไปได้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี จะคิดดอกให้เฉพาะเงินฝากที่ครบ 3 เดือน ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ถ้าฝากไม่ครบ 3 เดือนจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ และปิดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชีมาติดต่อเท่านั้น
 • ในกรณีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและครบกำหนดระยะเวลาฝากแล้ว ให้เจ้าของบัญชีมาปิดบัญชี
 • ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป
4. เงินฝากออมทรัพย์มีเป้าหมาย
การฝาก
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • การฝากครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท ยกเว้นรายการโอน เช่น ดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
การถอน
 • ถอนคืนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ควรให้ครบกำหนดยอดที่เข้าดอกเบี้ยก่อน เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยสูงสุด และต้องเหลือยอดไม่ต่ำกว่า 500 บาท
 • ยอดเงินที่ถอนก่อนครบกำหนดเข้าดอกเบี้ย จะได้ดอกเบี้ยในอัตราครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป และโอนเข้าบัญชี ณ วันครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย
 • คำนวนดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากแต่ละครั้ง
 • ดอกเบี้ยจะจ่ายให้เฉพาะยอดเงินที่ผ่านการเข้าดอกเบี้ยมาแล้ว 1 ครั้ง
 • ยอดเงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยจะถูกถอนออกทั้งยอด และฝากเข้าใหม่โดยรวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับรวมเป็นหนึ่งรายการฝาก
 • กำหนดจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มีนาคม,มิถุนายน,กันยายน,ธันวาคม
 • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแลงขึ้นลงตามประกาศ
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter