ความภาคภูมิใจของสหกรณ์

โล่สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

ประจำปี 2556

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

โล่สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2556

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีเด่น

(ขนาดใหญ่)ประจำปี 2556

โล่สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2542

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

ใบประกาศเกียรติบัตร

สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2554

จากสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ใบประกาศเกียรติบัตร

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2551

(ชมเชย)

ใบประกาศเกียรติบัตร

สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ประจำปี 2550

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA

ประจำปี 2557 หมวด การวัด วิเคราะห์ การจัดการความรู้

โล่รายงานกิจการ ระดับดีมาก

ประจำปี 2557

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี

สาขานักปฏิบัติการ ประจำปี 2556

 

สุดยอดสหกรณ์ปิดบัญชีได้ ประชุมใหญ่เร็ว

ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

ขนาดใหญ่มาก ระดับภาค ประจำปี 2555

สหกรณ์ดีเด่นด้านรายงานกิจการสหกรณ์

ประเภทสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ระดับภาค

ประจำปี 2555

ใบประกาศเกียรติคุณ ด้านผลงานนวัตกรรม

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

ประจำปี 2555

ใบประกาศเกียติคุณ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม

"มีนำ้ใจ"(กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม)

งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557

รับเข็มวันออมแห่งชาติ

ประจำปี 2558

รางวัลผลงานนวัตกรรม

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค

(ภาคตะเวันออกเฉีงเหนือ) ประจำปี 2558

รางวัลสหกรณ์ดีเด่น

เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย

จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่น ประเภทเจ้าหน้าที่

เนื่องในโอกาส 100 ปี สหกรณ์ไทย

จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter