เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางระเบียบ  ชูวา

ผู้จัดการ

นายปัณณทัต  บุญเย็น

รองผู้จัดการ

นางสาวศิรินภา  ศรีสะอาด

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางปวริศา  บุญสืบสุวรรณ

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวเวธกา  เจิมทอง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางอรฤทัย  สุภิมารส

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวทิพย์วิสา  ประเมินชัย

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ


นายภาคภูมิ  เทียนทอง

เจ้าหน้าที่อำนวยการ


นายธีรพงศ์  กล้าแข็ง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายประพาฬ ทองอ่อน

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวกาญจน์สิตา  แสงงาม

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นางสาวนุจรี  กล้าหาญ

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

 

นางสาวรัตนา ศรีสรรงาม

เจ้าหน้าที่บัญชี

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter