หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญ

หลักเกณฑ์การให้กู้พิเศษ

หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินDownload ]

  • เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือนและต้องไม่อยู่ระหว่างการผิดนัดชำระหนี้
  • สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท รับได้ ณ จุดบริการ หากเกินจะนำเข้าบัญชีเงินฝากนาคารของสมาชิก หรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์
ประเภทสมาชิก วงเงินกู้ งวดชำระ มีหุ้นขั้นต่ำ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 50,000 10 50,000
ลูกจ้างชั่วคราว 2,000 4 2,000

 

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter