หลักเกณฑ์การให้กู้พิเศษ

หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญ

หลักเกณฑ์การให้กู้พิเศษ

หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์การยื่นกู้ [ Download ]

  • เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ต้องไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์
  • ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1. เพื่อการเคหะสงเคราะห์            วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท
  2. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ      วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท
  3. เพื่อการซื้อยานพาหนะ วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
ประเภทผู้กู้ วงเงินกู้ งวดชำระสูงสุด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน
ข้าราชการ 4 ล้าน 300 70
ลูกจ้างประจำ 3 ล้าน 300 65
จนท.สหกรณ์ฯ 3 ล้าน 300 60
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ,จนท.สมาคมฯ 1 ล้าน 150 60
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป 8 แสน 150 60
ข้าราชการบำนาญ 8 แสน 120 70
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter