หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญ

หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญ

หลักเกณฑ์การให้กู้พิเศษ

หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

เงินกู้สามัญมี 3 ประเภทคือ

 1. เงินกู้สามัญทั่วไป
 2. เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค
 3. เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต (ATM)
1. เงินกู้สามัญทั่วไป Download ]
สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
อายุเป็นสมาชิก เท่าวงเงินกู้ วงเงินกู้ งวดชำระสูงสุด
6 ด. - 5 ปี 70 1,500,000 240
5 - 10 ปี 80 2,400,000 240
10 ปีขึ้นไป 90
3,000,000 240
หมายเหตุ >>
 • ข้าราชการ งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 68 ปี(ณ ปี พ.ศ.2560 ลดลงปีละ 2 ปี
 • ลูกจ้างประจำ งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 63 ปี(ณ ปี พ.ศ.2560 ลดลงปีละ 2 ปี
 • จนท.สหกรณ์ฯ งวดสุดท้ายไม่เกินเดือนที่เกษียณอายุ
 • ข้าราชการบำนาญหรือสมาชิกที่มีอายุเกินกว่า 60 ปีกู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท จำนวน 96 งวด
 • สมาชิกที่ปฎิบัติงานนอกสังกัด สนง.สสจ.สุรินทร์ กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท/ครั้ง ขำระ 100 งวด
  งวดสุดท้ายไม่เกิน 60 ปี ต้องมีหุ้น 2 ใน 5 ของวงเงินกู้ ผู้ค้ำเพิ่มอีก 1 คน
ผู้ค้ำประกัน >>
 • กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้ค้ำ 3 คน
 • กู้ไม่เกิน 1,000,000-2,500,000 บาท ผู้ค้ำ 5 คน
 • กู้ไม่เกิน 2,500,000 บาทขึ้นไป ผู้ค้ำ 6 คน
สำหรับลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ/พนง.ราชการ
อายุเป็นสมาชิก เท่าวงเงินกู้ วงเงินกู้ งวดชำระสูงสุด
6 ด. - 2 ปี 50 300,000 120
2 - 5 ปี 60 400,000 120
5 ปีขึ้นไป 70 500,000 120
หมายเหตุ >> ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้ 90% ของราคาประเมินที่ดิน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ชำระคืน 150 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 60 ปี
ผู้ค้ำประกัน >> 4 คนทุกกรณี
สำหรับลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป
อายุเป็นสมาชิก เท่าวงเงินกู้ วงเงินกู้ งวดชำระสูงสุด
6 ด. - 2 ปี 15 70,000 108
2 - 5 ปี 20 100,000 108
5 ปีขึ้นไป 25 250,000 108

หมายเหตุ >> ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กู้ได้ 90% ของราคาประเมินที่ดิน วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
ชำระคืน 150 งวด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน 60 ปี

ผู้ค้ำประกัน >>
 • กู้ไม่เกิน 70,000 บาท ผู้ค้ำ 4 คน
 • กู้ไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ค้ำ 4 คน
 • กู้ไม่เกิน 250,000 บาทขึ้นไป ผู้ค้ำ 5 คน
สำหรับสมาชิกที่ได้ปฎิบัติราชการแล้ว กู้ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น
สำหรับสมาชิกสบทบ กู้ได้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น และต้องเป็นสามชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

**เงื่อนไขการกู้เพิ่มเติม

 • ต้องมีหุ้น+เงินฝาก ค้ำประกัน รวม 1/5 ของหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภท ยกเว้นสมาชิกนอกสังกัด สสจ.สุรินทร์ ต้องมี 2/5 ของหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภท
 • ต้องฝากเงินประเภทออมทรัพย์ทั่วไปอย่างน้อย 1% ของยอดกู้คงเหลือ
 • ต้องไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้
 • ต้องหักฝากเข้ากองทุนเงินกู้สามัญ 0.5% ของยอดกู้
 • กู้ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป เป็นสมาชิก ฌสอ.
 • กู้ตั้งแต่ 1 ล้าน-2 ล้านบาท เป็นสมาชิก ฌสอ.และ สสธท
 • กู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เป็นสมาชิก ฌสอ.และ สสธท และ สส.ชสอ.
 • ต้องฝากสัจจะออมทรัพย์
 • ต้องผ่านการอบรมสมาชิกใหม่
 • กรณีผู้กู้ชำระหนี้หมดภายใน 6 งวด หรือ กู้ใหม่ก่อนสัญญาเดิมครบ 8 งวด เสียค่าปรับ 1,000 บาท
2. เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค Download ]
 • เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่อยู่ระหว่างการผิดนัดชำระหนี้
 • มีหุ้นและเงินฝากไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของเงินกู้สามัญรวมทุกประเภท
ประเภทผู้กู้ วงเงินกู้ งวดชำระสูงสุด งวดสุดท้ายอายุไม่เกิน ผู้ค้ำ
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 500,000 84 65 3
ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ/พนง.ราชการ 200,000 60 60 4
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป 50,000 60 60 4
ข้าราชการบำนาญ 150,000 60 65 3

หมายเหตุ >> สำหรับลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มวิชาชีพ/พนง.ราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป ผู้ค้ำต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำอย่างน้อย 2 คน

3. เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต Download ]
 • เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สมาชิกจัดทำสัญญาเงินกู้ไว้กับสหกรณ์
 • จะเบิกเงินกู้ได้ไม่เกินตามประเภทของสมาชิกตามตารางข้างล่าง
 • รับเงินกู้ผ่านระบบ ATM เท่านั้น
 • เมื่อเบิกใช้เงินกู้แล้วสหกรณ์จะคำนวนดอกเบี้ยเฉพาะยอดที่เบิกใช้
ประเภทผู้กู้ วงเงิน คนค้ำ ส่งงวดละ
ข้าราชการ 15,000 1 500
20,000 1 500
50,000 1 1,000
70,000 1 1,000
100,000 2 1,500
150,000 2 1,500
200,000 3 2,000
ลูกจ้างชั่วคราววิชาชีพ/พนง.ราชการ 15,000 3 500
20,000 3 500
50,000 3 1,000
70,000 3 1,000
ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไป งดให้กู้
4. เงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ Download ]
 • เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 70 ของประมาณการเงินปันผลประจำปี
 • ต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินต้นจากเงินปันผลประจำปี และเรียกเก็บดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญตามประกาศสหกรณ์
 • สมาชิกที่เคยมีคำสั่งพิพากษาของศาลให้อายัดเงินปันผล ต้องนำหนังสือยืนยันการยกเลิกคำสั่งมายื่นกู้
 • สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter