งานบริการด้านเงินกู้

หลักเกณฑ์การให้กู้สามัญ

หลักเกณฑ์การให้กู้พิเศษ

หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

วิธีการกู้

1.เตรีมความพร้อมก่อนยื่นกู้
เป็นสมาชิก ฌสอ./สสธท./สส.ชสอ.
 • ยอดกู้รวมทุกสัญญาตั้งแต่ 200,000- 1 ล้านบาท ต้องเป็นสมาชิก ฌสอ.
 • ยอดกู้รวมทุกสัญญาตั้งแต่ 1 ล้าน-2 ล้านบาท ต้องเป็นสมาชิก ฌสอ.และ สสธท.
 • ยอดกู้รวมทุกสัญญาตั้งแต่ 2 ล้านบาท ต้องเป็นสมาชิก ฌสอ.และ สสธท. และ สส.ชสอ

**ติดต่อขอสมัครเป็นสมาชิก ฌสอ/สสธท/สส.ชสอ. ได้ที่สหกรณ์

สมาชิกใหม่ตั้งแต่ 1 มค.59 ต้องผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานจากสหกรณ์

**ติดต่อขอรับการอบรมฟรีได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ download ใบสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์

2.ยื่นคำขอกู้พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
สำหรับผู้กู้
 • คำขอกู้
 • หนังสือสัญญากู้ 2 ชุด
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 3 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้(ผู้กู้เซ็นชื่อรับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชานคู่สมรสผู้กู้(คู่สมผู้กู้เซ็นชื่อรับรองสำเนา)
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดที่ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงินรับรอง
 • สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทยที่จะโอนเงินกู้เข้า(ถ้าโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ไม่ต้องแนบ)
 • สำเนาเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจต่าง ๆ ที่จำเป็นตามเงื่อนไข
 • สำเนาแสดงการผ่านการอบรมความรู้พื้นฐานจากสหกรณ์ (กรณีสมัครสมาชิกใหม่ตั้งแต่ 1 มค 59)

สำหรับผู้ค้ำประกัน

 • หนังสือสัญญาค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน(ผู้ค้ำประกันเซ็นชื่อรับรองสำเนา)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสผู้ค้ำประกัน(คู่สมรสผู้ค้ำประกันเซ็นชื่อรับรองสำเนา)
3.กรอกรายละเอียดในคำขอและสัญญาเงินกู้
 • ผู้กู้และผู้ค้ำประกันไม่ต้องลง วัน เดือน ปี ในทุกจุด เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ลงข้อมูลในส่วนนี้ให้
 • คู่สมรสทั้งของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน ต้องลงลายมือชื่อจริง ซึ่งต้องเหมือนกันทุกจุดในทุกเอกสาร
 • ถ้าเขียนผิดห้ามใช้ลิขวิดลบ ให้ขีดฆ่าแล้วลงลายมือชื่อผู้ทำนิติกรรมกำกับ
4.กำหนดการยื่นคำขอกู้-การโอนเงินเข้าบัญชี-การรับเงิน
 • ยื่นคำขอกู้ได้ทุกวันทำการ
 • ยื่นก่อน 12.00 น. จะได้รับเงินภายในเวลา 16.30 น. ในวันเดียวกัน
 • ยื่นหลัง 12.00 น. จะได้รับเงินวันทำการถัดไป
 • การโอนเงินเข้าบัญชี โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ หรือที่ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
** สาเหตุที่ไม่ได้รับเงินกู้
 • เอกสารการกู้หรือเอกสารประกอบ ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง
 • ปฏิบัติไม่ตรงตามคำแนะนำนี้
 • ลายเซ็นของคนเดียวกันไม่เหมือนกันในทุกจุด
 • เซ็นพยานไม่ครบทุกจุด
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter