ประวัติสหกรณ์

.....เริ่มแรกได้ดำเนินการในรูปของสวัสดิการอนามัยสุรินทร์ ต่อมาได้มีการสลายตัวและก่อตั้งเป็นสหกรณ์แทน โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศรับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ ประเภทการ ธนกิจ ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2514 และรับจดทะเบียนเป็นชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เลขทะเบียนที่ กษ 113/11738 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2514 เป็นต้นมา

.....ก่อตั้งครั้งแรกด้วย จำนวนสมาชิก 131 คน มีการระดมทุนจากสมาชิกเป็นค่าหุ้นครั้งแรกจำนวน 836 หุ้น มูลค่า 8,360 บาท (แปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 7 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

.....ผลการดำเนินงานของสหกรณ์มีความเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ จนสามารถมีอาคารสำนักงานทำการเป็นของตนเอง ในปี พุทธศักราช 2549 ซึ่งได้เปิดทำการเป็นสำนักงานใหญ่ อยู่บ้านเลขที่ 130/1 ถนนโพธิ์ร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 3200

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter