ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
<<แบบฟอร์มสวัสดิการ>>
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการบุตรแรกคลอด pdf [ Download ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการเพื้อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต pdfDownload ]
- บันทึกขอรับเงินสวัสดิรักษาพยาบาล pdfDownload ]
- แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 60 ปี pdfDownload ]
<<แบบฟอร์มเงินฝาก>>
- แบบฟอร์มเปิดบัญชีเงินฝาก pdfDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการถอนเงินฝาก pdf ธ.กรุงไทยDownload ] ธ.กรุงศรีฯ [ Download ]
- แบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการบัตรเดบิต SPHCOOP CARD pdfDownload ] แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล  [ Download ]   คู่มือ [ Download ]
<< แบบฟอร์มเงินกู้ >>
- แบบฟอร์มคำขอและหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน pdf [ Download ] [ Download ]
- แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต pdfDownload ]
- แบบฟอร์มคำขอกู้เงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ pdf [ Download ] [ Download ] บันทึกข้อความขอกู้โดยหักเงินเดือนเกินเงินเดือน [ Download ]
- แบบฟอร์มคำร้องขอตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน pdfDownload ]
- แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันเวลาการชำระหนี้ pdfDownload ]
- แบบฟอร์มเพื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้เงิน pdfDownload ]
<< แบบฟอร์มอื่นๆ >>
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ pdf [ Download ],Download ]
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ pdf [ Download ],Download ]
- แบบฟอร์มขอรหัสผ่าน pdfDownload ]
- แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน pdfDownload ],[ Download ]
- แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นสมาชิก pdfDownload ]
- แบบฟอร์มลาออกจากการเป็นสมาชิกกรณีเสียชีวิต pdfDownload ]
- แบบฟอร์มขอรับเงินค่าหุ้นและเงินฝากกรณีสมาชิกเสียชีวิต pdfกรณีจดทะเบียนสมรส ],pdfทายาทโดยธรรม ],pdfทายาทโดยธรรมกรณีไม่มีบุตร ]
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ pdfDownload ]
- แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป pdfDownload ]
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงการส่งหักชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน pdfDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ pdfDownload ]
<<แบบฟอร์ม ฌสอ - สส.ชสอ - สสธท. - กสธท.>>
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อนามัยสุรินทร์(ฌสอ.) pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไท(สส.ชสอ) pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไท(สส.ชสอ)กรณีพิเศษ pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ] ใบรับรองแพทย์Download ] ใบแสดงความจำนงบริจาคเงินDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) pdfสามัญDownload ] สมทบDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครรสมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) pdfสามัญDownload ]
- แบบฟอร์มใบสมัครกองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf ใบสมัครDownload]
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter