เรื่อง กําหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจําปี 2562 และทะเบียนรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทน

1.ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด เรื่อง กําหนดวันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจําปี 2562

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด เพื่อสมัครรับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 นั้น จึงได้กำหนดวัน

เลือกผู้แทนสมาชิกขึ้น เพื่อให้การดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นไปโดยเรียบร้อย บริสุทธิ์

ยุติธรรมและเป็นแนวเดียวกัน คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

 

2.ทะเบียนรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 ตามหน่วยงาน ดังนี้

 

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter