โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,43,44,46 และ 47 แห่งระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2561 คณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 49 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีมติให้ประกาศหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้

ข้อ 1 เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ

สมาชิกผู้ประสงค์เพิ่มรายได้จากการประกอบอาชีพเสริม โดยได้รับเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่มีเฉลี่ยคืนประจำปี

ข้อ 2 คุณสมบัติผู้กู้ สมาชิกที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ยังปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งเป็นสมาชิกที่สหกรณ์สามารถส่งหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ตามจำนวนที่เรียก

เก็บประจำเดือน รายละเอียดตามเอกสารดังนี้

 

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter