เอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด  โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2560

ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์และ

พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการ และอื่น ๆ

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ข้อที่ 50 คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร

ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49  ครั้งที่ 7/2561  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2561 จึงได้มีมติให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2561 ขึ้น

ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรัตนสยามมงคล  โรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์

เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter