ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์อุ่นไอรัก และออมทรัพย์ทันใจ พ.ศ.2561

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝาก โดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้

  • ระเบียบว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์อุ่นไอรัก พ.ศ.2561 pdfDownload ]
  • ระเบียบว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์ทันใจ พ.ศ.2561 pdfDownload ]
  • ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์อุ่นไอรัก pdfDownload ]
  • ประกาศเรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ทันใจ pdfDownload ]

 

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter