แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ประเภทต่างๆ

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ให้ยกเลิกประกาศเกี่ยวกับเงินกู้และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้ประเภทต่างๆ ดังนี้

  • ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ประจำเดือน pdfDownload ]
  • ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญทั่วไป pdfDownload ]
  • ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค pdfDownload ]
  • ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพิ่มทรัพย์ pdfDownload ]
  • ประกาศ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญสุขใจ pdfDownload ]

 

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter