ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 • งบแสดงฐานะทางการเงิน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร1 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร2
 • งบกำไรขาดทุน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • งบกระแสเงินสด คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • หมายเหตุ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 •  

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

  ประเภทเงินกู้
  ร้อยละ
  สามัญทั่วไป
  6.25
  สามัญเพื่อการบริโภค
  6.50
  สามัญเพื่อคลายกังวล
  6.50
  สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
  6.50
  สามัญสุขใจ
  6.50
  สามัญเพิ่มสุข
  6.50
  เงินกู้ฉุกเฉิน
  6.50
  พิเศษเพื่อการเคหะ
  6.00
  พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
  6.25
  พิเศษเพื่อยานพาหนะ
  6.25
  ประเภทเงินฝาก
  ร้อยละ
  ออมทรัพย์ทั่วไป
  2.50
  ออมทรัพย์พิเศษ
  2.75
  สินทวีศรีณรงค์
  -24 เดือน
  3.25
  -36 เดือน
  3.40
  -48 เดือน
  3.55
  -60 เดือน
  3.70
  ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
  -ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  3.00
  -เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
  3.25
  -เกิน 2 ล้านบาท
  3.50
  ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
  ออมทรัพย์ทันใจ
  -50,000-100,000
  3.50
  -100,001-200,000
  3.60
  -200,0001-300,000
  3.70
  -มากกว่า 300,000
  3.80

  Line@ สหกรณ์

  คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

  เพิ่มเพื่อน

  แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

   


  mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter