ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 • งบแสดงฐานะทางการเงิน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร1 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร2
 • งบกำไรขาดทุน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • งบกระแสเงินสด คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • หมายเหตุ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 •  

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

  ประเภทเงินกู้
  ร้อยละ
  สามัญทั่วไป
  6.25
  สามัญเพื่อการบริโภค
  6.50
  สามัญเพื่อคลายกังวล
  6.50
  สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
  6.50
  สามัญสุขใจ
  6.50
  เงินกู้ฉุกเฉิน
  6.50
  พิเศษเพื่อการเคหะ
  6.00
  พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
  6.25
  พิเศษเพื่อยานพาหนะ
  6.25
  ประเภทเงินฝาก
  ร้อยละ
  ออมทรัพย์ทั่วไป
  2.50
  ออมทรัพย์พิเศษ
  2.75
  สินทวีศรีณรงค์
  -24 เดือน
  3.25
  -36 เดือน
  3.40
  -48 เดือน
  3.55
  -60 เดือน
  3.70
  ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
  -ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  3.00
  -เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
  3.25
  -เกิน 2 ล้านบาท
  3.50
  ออมใจวัยเกษียณ 3.50


  mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter