เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้เงินฝาก ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก Download!!
  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสินทวีศรีณรงค์ Download!!
  • อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อืื่น Download!!
  • อตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อืื่น(2) Download!!
  • อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำจากสหกรณ์อืื่น Download!!

 

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter