หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 • หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • (-ร่าง-)ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ. 2561 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • (-ร่าง-)สรุปร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • (-ร่าง1-)ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • (-ร่าง2-)ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • (-ร่าง3-)ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย วิธีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 • ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาขออนุมัติตัดเงินสดขาดบัญชี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 •  

  อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

  ประเภทเงินกู้
  ร้อยละ
  สามัญทั่วไป
  6.25
  สามัญเพื่อการบริโภค
  6.50
  สามัญเพื่อคลายกังวล
  6.50
  สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
  6.50
  สามัญสุขใจ
  6.50
  สามัญเพิ่มสุข
  6.50
  เงินกู้ฉุกเฉิน
  6.50
  พิเศษเพื่อการเคหะ
  6.00
  พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
  6.25
  พิเศษเพื่อยานพาหนะ
  6.25
  ประเภทเงินฝาก
  ร้อยละ
  ออมทรัพย์ทั่วไป
  2.50
  ออมทรัพย์พิเศษ
  2.75
  สินทวีศรีณรงค์
  -24 เดือน
  3.25
  -36 เดือน
  3.40
  -48 เดือน
  3.55
  -60 เดือน
  3.70
  ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
  -ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  3.00
  -เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
  3.25
  -เกิน 2 ล้านบาท
  3.50
  ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
  ออมทรัพย์ทันใจ
  -50,000-100,000
  3.50
  -100,001-200,000
  3.60
  -200,0001-300,000
  3.70
  -มากกว่า 300,000
  3.80

  Line@ สหกรณ์

  คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

  เพิ่มเพื่อน

  แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

   


  mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter