คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48/2560

นายคำพอง มั่นจิต

ประธานกรรมการ

นายวิศัลย์  ดีได้ดี

รองประธานกรรมการ(1)

ทพ.นพรัศม์ เหลือล้นนิธิศ

รองประธานกรรมการ(2)

นายรัชพล สมานจิตร

เลขานุการ

ภก.พิษณุ  รัตนโคตร

เหรัญญิก

ภก.รัตนชัย  รัตนโคตร

กรรมการ

นายไมตรี  อรุณเพลิด

กรรมการ

นายสุราษฎร์ บุญปัญญา

กรรมการ

นายสิทธิศักดิ์  อินทร์สุข

กรรมการ

ภก.กิตติภัทร อบอุ่น

กรรมการ

นางอรัญญา เพิ่มพูล

กรรมการ

นายชัชพล  นับถือดี

กรรมการ

นายศิโรดม  ดาบทอง

กรรมการ

นายมนตรี  จันทา

กรรมการ

นางยุระ  เหลือล้น

กรรมการ

 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.50
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter