ประมวลภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณีสงกรานต์ สสจ.สุรินทร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ สสจ.สุรินทร์ (5)
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8,14 เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์ฯผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8,14 เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์ฯ (5)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ รุ่นที่ 2/2560อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ รุ่นที่ 2/2560 (5)
โครงการระดมทุนภายใน บัตรเดบิตธนชาตโครงการระดมทุนภายใน บัตรเดบิตธนชาต (6)
วันสหกรณ์แห่งชาติวันสหกรณ์แห่งชาติ (6)
คณะกรรมการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของ ชสอ.คณะกรรมการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของ ชสอ. (4)
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย (5)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่1/2560อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่1/2560 (7)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (18)
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6)
กิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559กิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 (15)
สอ.สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงานสอ.สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงาน (12)
โครงการอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2559 การปลูกเมล่อนโครงการอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2559 การปลูกเมล่อน (13)
โครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 16-18 ก.ค.59โครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 16-18 ก.ค.59 (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 6 มิ.ย.59สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 6 มิ.ย.59 (6)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิ.ย.59อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิ.ย.59 (6)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.พ.59อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.พ.59 (6)
โครงการ CSR ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโพธิ์ทองร่วมใจให้หน้าบ้านน่ามองโครงการ CSR ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโพธิ์ทองร่วมใจให้หน้าบ้านน่ามอง (9)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (10)
โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2559โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2559 (11)
หน้า 2 จาก 4
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter