ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (18)
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6)
กิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559กิจกรรมชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2559 (15)
สอ.สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงานสอ.สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ศึกษาดูงาน (12)
โครงการอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2559 การปลูกเมล่อนโครงการอบรมอาชีพเสริมประจำปี 2559 การปลูกเมล่อน (13)
โครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 16-18 ก.ค.59โครงการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ วันที่ 16-18 ก.ค.59 (14)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 6 มิ.ย.59สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำกัด ศึกษาดูงาน วันที่ 6 มิ.ย.59 (6)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิ.ย.59อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิ.ย.59 (6)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.พ.59อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.พ.59 (6)
โครงการ CSR ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโพธิ์ทองร่วมใจให้หน้าบ้านน่ามองโครงการ CSR ส่งเสริมศักยภาพชุมชนโพธิ์ทองร่วมใจให้หน้าบ้านน่ามอง (9)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (10)
โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2559โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2559 (11)
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559กิจกรรมวันสงกรานต์ 2559 (8)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 7 เม.ย.59พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 7 เม.ย.59 (5)
โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ 29 ก.พ.59โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ 29 ก.พ.59 (7)
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 25 ก.พ.59วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 25 ก.พ.59 (8)
โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับภาค 26 ธ.ค.58โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับภาค 26 ธ.ค.58 (6)
สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ศึกษาดูงาน 20 ม.ค.59สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด ศึกษาดูงาน 20 ม.ค.59 (6)
สอ.นาวิกโยธิน จำกัด ศึกษาดูงาน 15 ม.ค.59สอ.นาวิกโยธิน จำกัด ศึกษาดูงาน 15 ม.ค.59 (6)
ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ณ จ.อุดรธานี 31 ต.ค.58 ร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ณ จ.อุดรธานี 31 ต.ค.58  (11)
หน้า 2 จาก 4
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter