ประมวลภาพกิจกรรม
วันสหกรณ์แห่งชาติวันสหกรณ์แห่งชาติ (7)
ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัดติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด (3)
อบรมการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์อบรมการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (6)
อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 2อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 (6)
อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 1อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 (6)
ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สหกรณ์ในยุค 4.0 ณ.จังหวัดหนองคายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สหกรณ์ในยุค 4.0 ณ.จังหวัดหนองคาย (6)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ. (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ. (5)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนครพนม จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนครพนม จำกัด ศึกษาดูงาน (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ศึกษาดูงาน (6)
สืบสานประเพณีสงกรานต์ สสจ.สุรินทร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ สสจ.สุรินทร์ (5)
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8,14 เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์ฯผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,8,14 เข้าเยี่ยมเยียนสหกรณ์ฯ (5)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ รุ่นที่ 2/2560อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ รุ่นที่ 2/2560 (5)
โครงการระดมทุนภายใน บัตรเดบิตธนชาตโครงการระดมทุนภายใน บัตรเดบิตธนชาต (6)
วันสหกรณ์แห่งชาติวันสหกรณ์แห่งชาติ (6)
คณะกรรมการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของ ชสอ.คณะกรรมการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นของ ชสอ. (4)
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย (5)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่1/2560อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่1/2560 (7)
หน้า 1 จาก 4
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมใจวัยเกษียณ 3.50


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter