ประมวลภาพกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (8)
จนท.สหกรณ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือจนท.สหกรณ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ (7)
โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น ณ สอ.ครูระยอง จำกัด  11-13 พค. 61โครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น ณ สอ.ครูระยอง จำกัด 11-13 พค. 61 (12)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด ศึกษาดูงาน 17 พ.ค.61สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด ศึกษาดูงาน 17 พ.ค.61 (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ศึกษาดูงาน (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ศึกษาดูงาน (6)
กิจกรรมวันสงกรานต์ 11 เม.ย. 2561กิจกรรมวันสงกรานต์ 11 เม.ย. 2561 (8)
อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มี.ค.61อบรมสมาชิกใหม่ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มี.ค.61 (8)
วันสหกรณ์แห่งชาติวันสหกรณ์แห่งชาติ (7)
ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัดติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำกัด (3)
อบรมการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์อบรมการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (6)
อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 2อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 (6)
อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 1อบรมอาชีพเสริมประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 (6)
ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สหกรณ์ในยุค 4.0 ณ.จังหวัดหนองคายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ สหกรณ์ในยุค 4.0 ณ.จังหวัดหนองคาย (6)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์อื่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จำกัด (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขบุรีรัมย์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ. (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด เข้าศึกษาดูงานโปรแกรม สอ.มอ. (5)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนครพนม จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมนครพนม จำกัด ศึกษาดูงาน (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จำกัด ศึกษาดูงาน (6)
หน้า 1 จาก 4
 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ประเภทเงินกู้
ร้อยละ
สามัญทั่วไป
6.25
สามัญเพื่อการบริโภค
6.50
สามัญเพื่อคลายกังวล
6.50
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต
6.50
สามัญสุขใจ
6.50
สามัญเพิ่มสุข
6.50
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.50
พิเศษเพื่อการเคหะ
6.00
พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ
6.25
พิเศษเพื่อยานพาหนะ
6.25
ประเภทเงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์ทั่วไป
2.50
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
สินทวีศรีณรงค์
-24 เดือน
3.25
-36 เดือน
3.40
-48 เดือน
3.55
-60 เดือน
3.70
ออมทรัพย์มีเป้าหมาย
-ไม่เกิน 1 ล้านบาท
3.00
-เกิน 1 ล้าน ไม่เกิน 2 ล้าน
3.25
-เกิน 2 ล้านบาท
3.50
ออมทรัพย์อุ่นไอรัก 3.50
ออมทรัพย์ทันใจ
-50,000-100,000
3.50
-100,001-200,000
3.60
-200,0001-300,000
3.70
-มากกว่า 300,000
3.80

Line@ สหกรณ์

คลิ๊กปุ่มเพื่อรับเราเป็นพื่อน

เพิ่มเพื่อน

แสกนเพื่อติดตามข่าวสาร

 


mod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_countermod_coop_counter