bill pay link btn

atm link btn

สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้จัดกฐินสามัคคี ทอดถวายวัดโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสมทบทุนสร้างพระประธานใหญ่สมเด็จองค์ปฐมปางจักรพรรดิ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564