bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้ การรับสมัครการเลือกตั้งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผู้สมัครดังกล่าว ดังไฟล์รายละเอียดประกาศ