bill pay link btn

atm link btn

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกเพื่อรับเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 12 พฤศจิกายน 2564 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจ าปี 2565 และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการ ประจำปี 2565 ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ หมายเลขและรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้หากมีสมาชิกท่านใดมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับประกาศ ฉบับนี้ ก็ขอให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ