bill pay link btn

atm link btn

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด พ.ศ.2562 ข้อ 65,66,67 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563 หมวด 1 ข้อ 6 ข้อ 7  ซึ่งได้กำหนดจำนวนผู้แทนสมาชิกในอัตราส่วน จำนวนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน โดยให้ใช้จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นฐานการคำนวณ และบัดนี้สหกรณ์ฯ ได้สำรวจรายชื่อสมาชิกตามหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว